Inici de sessió d'usuari

Administratiu
Gabriel Molins Vara/ 25 de Maig de 2018

Treballsadministratiusencentreseducatius(Arxiu,correspondència,transcripcióde documentsirealitzaciódellistesirelacions,gestióinformàtica dedades,atenció telefònicaipersonalsobreelsassumptespropisdecentre,recepcióicomunicació de comunicacions,...). Tasquesderecepció(Atenciócentraleta,atencióvisites,recepciódecorreu,valisa interna,missatgeria,...). Col·laboració  amb    el    departament  comptable  (facturació,  impostos,  clients, tancaments  del’any, pagamentsproveïdors,...). Controldedespesesdelpersonaldel’empresa(Visa,mòbil,benzina,dinars,...). SuportalresponsabledeRecursosHumans(tramitaciódenòmines,assegurances socials,contractes,inscripcionsal'INEMialaSeguretatSocialdelstreballadors,...). Gestionsambelsbancs. Responsabledelacompravendadelmateriald'oficina. Responsabledelcorreui valisainternadel'empresa. Contractacióisoluciódelsproblemesquesorgeixindelsserveisbàsicscomaigua, llum,placesdegaratge,empleats,... Responsabledelfitxercomercial(contractesdecompravenda,escripturesdevenda dhabitatges,...)del'arxiuadministratiu, decompravendadesolarsidedireccióide l’arxiufinancer-comptable. Redacciódecontractesdecompravendad'habitatges. Tràmitsambl'administraciópúblicaperal'obtenciódetotselspermisosperala vendaiconstrucciód'habitatgesipagamentsd'impostos. Tràmitsperalaescripturadelavendad'habitatgesiposteriorregistred'aquesta signaturaicompravendadesolarsamblesnotaries,registresdelapropietatibancs. Col·laboració amb notaries i Registres de la Propietat per redactar i inscriure les Escriptures d’Obra Nova i Divisió Horitzontal.  Ajuda als clients per l’obtenció d’una hipoteca. Preparaciódeladocumentacióiclausqueeslliurenalsclientsenlanotariaensignar l'escriptura. Responsabledelstrasllatsdoficina(mudances)del’empresa.           Catalogacióde  la  col·lecciópermanenti  pecescedidesfent  servir  el  programa "MuseumPlus". Manteniment enperfecteestatdeconservació delespecesdelacol·lecció.Recerca denovespecesaexposar. En  col·laboracióamb  el  Responsablede  la  col·lecció,  realització  de  l'exposició permanentilesexposicionstemporals.     Col·laboracióambeldepartamentadministratiuiúsdelprograma"Euromus"per ajudarenlagestiódelabotigaitaquilladelmuseu. Utilització del programa Signo (Ancert) per entrar dades de les escriptures dels notaris d'Espanya facilitar així la seva tasca.

TAGS
Comparteix

afegir comentari

Inicieu sessió o registreu-vos per a enviar comentaris