Ajuts destinats a impulsar empreses emergents (start-ups) en fase inicial
Edició/ 21 de Juliol de 2021

Qui? 

Startups tecnològiques enteses com empreses amb ànim de lucre, tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya que complexin els següents requisits: 
- Ser creades entre el dia abans de la publicació d'aquestes bases al DOGC, és a dir a partir de 10/06/2021, i 18 mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut. 
- Tenir personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors. No es consideren beneficiaris els empresaris individuals. 
- Que l’equip fundador siguin emprenedors, no pas empreses o institucions, i que aquests tinguin la majoria del capital de l’empresa (mínim 51%). 
- El finançament previ total rebut per la start-up (en totes les fórmules) fins a la data de la sol·licitud ha de ser inferior a 250.000 € .
 
Què? 
 
Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (empreses emergents amb tecnologia pròpia). 
 
Quant? 
 
Pel què fa a l'ajut econòmic, es podran subvencionar aquelles actuacions contingudes en el pla d'empresa i que siguin necessàries per al seu desenvolupament amb un cost subvencionable acceptat mínim de 100.000 euros. 
 
Fins quan? 
 
Fins el 28 de juliol de 2021 a les 14:00.
 
Més informació:
Comparteix