Inici de sessió d'usuari

Avui finalitza el termini : Convocatòria innocámaras per a pimes
Edició/ 21 de Maig de 2021

 

El Programa InnoCámaras, en síntesi

T'ajudem amb l'aportació de solucions innovadores mitjançant una metodologia que combina l'assessorament i ajuts directes a la innovació.

- FASE I: Un tutor designat per la Cambra realitza un assessorament individualitzat gratuït per diagnosticar àrees prioritàries de millora i elaborar recomanacions d’innovació de producte/servei, procés de producció, mètode de comercialització o gestió empresarial, posant les bases a un pla d’innovació per al teu negoci.

- FASE II: Implantació de solucions. Tu tries quin proveïdor s'encarregarà del Pla personalitzat d’implantació sorgit de l’Informe de Recomanacions, i la Cambra farà el seguiment de la seva execució. El finançament de l’import elegible d’aquesta fase serà aportat en un 40% per FEDER i un 60% per l’empresa beneficiària, i l’ajuda màxima que es pot obtenir és de 2.800€

Consulteu la descripció tècnica del Servei Diagnòstic i acompanyament InnoCámaras

El Programa InnoCámaras s'emmarca dins del Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya (en endavant POPE), en l'Eix 1 “Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació”, Prioritat d'inversió 1b “Foment de la inversió empresarial en R+D+I, desenvolupament de vincles i sinèrgies entre les empreses, els centres d'investigació i desenvolupament i el sector de l'ensenyament superior, en particular mitjançant el foment de la inversió en el desenvolupament de productes i serveis, la transferència de tecnologia, la innovació social, la innovació ecològica, les aplicacions de servei públic, l'estímul de la demanda, la interconnexió en xarxa, les agrupacions i la innovació oberta a través d'una especializació intel·ligent, i mitjançant el suport a la investigació tecnològica i aplicada, línies pilot, accions de validació precoç dels productes, capacitats de fabricació avançada i primera producció, en particular, en tecnologies facilitadores essencials i difusió de tecnologies polivalents”.

Més informació:

https://www.cambrabcn.org/que-t-oferim/ajuts-i-convocatories/innocamaras

 
Comparteix