Inici de sessió d'usuari

CONTRACTACIÓ TEMPORAL D'UN TÈCNIC DE CULTURA
Edició/ 15 de Gener de 2019

L'Ajuntament de Cerdanyola necessita cobrir de forma temporal una plaça de tècnic de cultura.

 

Les funcions bàsiques a desenvolupar :

 

- Programar i planificar el calendari dels esdeveniments de cultura que li siguin assignats.

- Organitzar, dissenyar, executar i avaluar les diferents activitats que es programin.

- El.laborar informes tècnics .

- Participar en diferents comissions de treball .

- Donar suport tècnic a les entitats culturals existents en el municipi.

- Gestionar i avaluar les subvencions que s'atorguen a les entitats culturals del municipi segons el reglament de subvencions.

- Donar suport tècnic esporàdic a altres tècnics o activitats de l'àrea.

- Participar en el planejament de les activitats del servei.

- Aquelles altres funcions que , en relació amb les matèries abans assenyalades, li siguin encomanades.

 

L'aspirant haurà de posseir la titulació de diplomat/da o grau o llicenciatura universitària.

 

La retribució bruta anual és de 30.118'07€.

 

Les persones interessades hauran de presentar instància davant de l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament de Cerdanyola o telemàticament, adjuntant el currículum vitae. El termini màxim per presentar instància serà el dilluns dia 21 de gener.

 

Els interessats seran convocats a realitzar una entrevista personal que tindrà lloc a les oficines del Servei de Cultura, al C/ Indústria, 38-40.

 

S'escollirà a l'aspirant que més puntuació obtingui de la valoració del currículum vitae i de l'entrevista personal.

Comparteix