Inici de sessió d'usuari

Convocatòria 2021 de beques i aportacions destinades a projectes d'innovació per emprenedoria i empreses ja consolidades
Edició/ 8 de Octubre de 2021
Descripció

La finalitat d' aquestes beques és l'impuls de l'emprenedoria social- tecnològica dirigida a enfortir el teixit econòmic per potenciar la capacitat d' innovació, facilitant l'acompanyament d'una manera tutelada a 15 projectes per a la seva posta en marxa.

Es proposa connectar el talent emprenedor metropolità, la seva activitat i les seves idees amb la realitat i necessitats de les persones i dels seus serveis públics, facilitant la cohesió i inclusió social mitjançant la creació de llocs de treball en activitats estratègiques en l´àmbit de la innovació tecnològica i social com a motor de creixement econòmic.

Les aplicacions podran estar relacionades amb tres àrees de projectes:

  • Pràctiques d'innovació social.
  • Solucions smarts en l'àmbit tecnològic, ambiental, de la salut i qualitat de vida.
  • Tendències tecnològiques emergents en economia circular.
A qui va dirigit

Podran participar i ser beneficiaris de les beques que regulen aquestes Bases i Convocatòria, qualsevol persona física o jurídica, que estigui empadronat o amb domicili fiscal en qualsevol municipi de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que presentin la sol·licitud i documentació en temps i forma, i una proposta de projecte d'emprenedoria social tecnològica dirigida a la millora de les persones i dels seus serveis públics.

Es podrà utilitzar qualsevol suport tecnològic.

Terminis

La presentació de projectes està previst que es tanqui el dia 18 d'octubre de 2021

Requisits

Els beneficiaris de la subvenció estaran obligats a difondre que l'activitat ha estat subvencionada per l'AMB, fent constar en el material imprès o altres mitjans de difusió la frase "amb el suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona", conjuntament amb el logotip de la Institució del qual se'ls farà entrega d'un arxiu digital.

Les beques seran compatibles amb qualsevol altre finançament concedit per altres administracions o ens públics o privats.

L'assignació de qualsevol altre subvenció d'altres finançadors anterior o posterior a la concedida per l'AMB, haurà de ser comunicada formalment a l'AMB, en cas de detectar-se un incompliment en aquest sentit, serà causa de revocació de la beca.

En cap cas les beques podran superar el cost de l'actuació o del projecte pel que s'obté la beca.

Més informació:

https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/tramits/detall/-/tramit/emprenedoria-social-tecnologica/6699360/11696

 
Comparteix