Inici de sessió d'usuari

Convocatòria de la 7a edició dels premis ruralapps 2020
Edició/ 3 de Juliol de 2020

Els premis Ruralapps tenen l’objectiu de distingir les empreses que han desenvolupat aplicacions mòbils que contribueixen a la millora del sector agroalimentari, rural, forestal i pesquer, i que acosten aquests sectors a la ciutadania.

 

Modalitats: 

Ruralapps-ciutadania: Per a l’app destinada a oferir solucions tecnològiques innovadores a la ciutadania i que facilitin l’accés a la informació, en l’àmbit agrari, alimentari i/o rural. 

Ruralapps-professional del sector: Per a l’app destinada a oferir solucions tecnològiques innovadores als/a les professionals del sectors agrari, alimentari i rural i que millorin els processos de producció i de gestió, l'eficiència interna, la seguretat, la traçabilitat, la comercialització, la informació o el posicionament al mercat, tant a nivell d’empresa com de persona, abastant des del procés de producció del producte fins a la comercialització.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Dos mesos a comptar de l'endemà de la pèrdua de vigènciadel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitàriaocasionada pel COVID-19, o les seves pròrrogues.), a través del tràmit en líniahttp://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/11417_Premi-Rural-Apps. (Veure Guia per a la presentació de candidatures al Premi Ruralapps 2020)

DOCUMENTACIÓ:

Formulari de sol·licitud.

Declaració d’ajuts de minimis dels darrers tres exercicis (adjuntar en el mateix formulari).

Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

En el cas de persones jurídiques: còpia de les escriptures i/o estatuts i certificat de l’acord de l’òrgan competent per sol·licitar l’ajut i acceptar els compromisos.

TERMINI DE PRESENTACIÓ CANDIDATURES
Fins al dia 21 d'agost (inclosos ambdós dies)

Més informació:

https://ruralcat.gencat.cat/premis-ruralapps

http://cdn.bdigital.org/PDF/RURALAPPS2020/Fitxa_informativa_Ruralapps_20.pdf

 
Comparteix