Convocatòria per a la concessió de la Línia 2 de les subvencions del Programa Diversitat i Empresa
Edició/ 29 de Juliol de 2022

El Programa diversitat i empresa, i en concret la línia 2, “Elaboració i desenvolupament de projectes integrats de gestió de la diversitat a les empreses i d'acompanyament a la inserció laboral de col·lectius vulnerables”, té l'objectiu de promoure canvis organitzatius en les pimes, orientats a la incorporació de la perspectiva de la diversitat o bé a la millora de la gestió d'aquesta perspectiva, per mitjà de projectes integrats de gestió de la diversitat i d'acompanyament per a la inserció laboral de les persones pertanyents a col·lectius vulnerables amb més dificultats d'inserció.

El programa també té la finalitat de fomentar la contractació d’aquests col·lectius, especialment les persones aturades de llarga durada i en situació o en risc d’exclusió o amb problemes de salut mental.

Actuacions subvencionables: 

  • Elaboració dels plans de diversitat, per a microempreses, petites i mitjanes empreses, d'acord amb el model normalitzat.
  • Elaboració dels itineraris individualitzats, abans o després de la incorporació a l'empresa, d'acord amb el model normalitzat

Entitats beneficiàries:  

Les associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, degudament constituïdes i amb seu a Catalunya que compleixin els requisits següents:

  • Tenir per objecte social, entre d'altres, la inserció laboral o la creació d'ocupació a favor de col·lectius vulnerables.
  • Tenir en plantilla el personal tècnic especialitzat que compleixi els requisits establerts a la convocatòria o el compromís de contractar-lo, així com disposar dels recursos materials necessaris que garanteixin un desenvolupament adequat del Programa.
  • Tenir experiència acreditada, de com a mínim un any des de la publicació de la convocatòria corresponent, en el desenvolupament de programes d'inclusió laboral dels col·lectius vulnerables destinataris finals d'aquesta subvenció.
  • Desenvolupar les activitats d'inclusió laboral de forma gratuïta, sense cap tipus de cobrament o percepció de cap tipus de tarifa o quantitat a persones treballadores o empreses.

Persones destinatàries: 

Els destinataris finals són les persones pertanyents a col·lectius vulnerables. S'entén per col·lectius vulnerables aquells amb especials dificultats d'accés al mercat de treball, especialment les persones aturades de llarga durada, les persones en situació o risc d'exclusió, i les persones amb trastorn de salut mental, així com els col·lectius que es determinin a la convocatòria corresponent. 

Pressupost:

L’import màxim destinat a la concessió de les subvencions és de 4.000.000 euros.

El finançament consisteix en un mòdul màxim de 4.500 euros per persona participant que finalitzi un itinerari individualitzat, en el marc dels plans de diversitat. 

Termini de presentació:

El termini de presentació de sol·licituds comença a les 9:00 h del dia 12 de setembre i acaba a les 14:00 h del 23 de setembre de 2022

Més informació:

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20220721_diversitat-empresa

Comparteix