Inici de sessió d'usuari

Decret sobre acomiadaments col·lectius
Edició/ 6 de Novembre de 2012

Segons el BOE: el Reial decret 1484/201 , de 29 d'octubre (BOE núm. 261 de dimarts 30 d'octubre de 2012), sobre les aportacions econòmiques a realitzar per les empreses amb beneficis que realitzin acomiadaments col·lectius que afectin treballadors de cinquanta o més anys, s'aplicarà a les empreses de més de cent treballadors, o que formin part de grups d'empreses que emprin a aquest nombre de treballadors, que hagin tingut beneficis els dos últims exercicis, que realitzin acomiadaments col·lectius d'acord amb el que estableix l'article 51 del Estatut dels Treballadors i que aquests incloguin treballadors de 50 o més anys d'edat.

Aquesta normativa permet que les empreses d'una determinada mida que tinguin beneficis durant els dos anys anteriors i realitzin acomiadaments col·lectius que incloguin treballadors de cinquanta o més anys efectuïn una aportació econòmica a l'Estat que compensi l'impacte que suposa sobre el sistema de protecció per desocupació. Amb això es vol aconseguir un efecte dissuasori que desincentivi l'acomiadament dels treballadors per raó de la seva edat, que promogui la recol · locació d'aquells que tinguin més edat i que contribueixi a la valoració de les seves capacitats laborals.

El Reial Decret recull el sistema de càlcul de l'aportació econòmica que estableix la Llei d'actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, d'1 d'agost de 2011, els elements essencials han estat regulats pel Reial Decret Llei de mesures urgents per la reforma del mercat laboral i per la llei del mateix nom. L'aportació es realitzarà a través de liquidacions anuals i es designa el Servei Públic d'Ocupació Estatal com l'encarregat de realitzar el procediment de liquidació de l'aportació ja que és l'organisme responsable del pagament de les prestacions per desocupació. Aquest procediment s'iniciarà amb la notificació a cada exercici pel Servei Públic d'Ocupació d'una proposta a les empreses, que tindran quinze dies per formular al · legacions. Durant el tràmit d'al·legacions les empreses poden acreditar que s'ha produït la recol · locació dels treballadors afectats i, en aquest cas, no hauran d'abonar les aportacions.

 

Font:  http://www.sepe.es/contenido/ca/noticias/ampliar_noticia/despido_colectivo_trabajador_50.html  

Comparteix