Inici de sessió d'usuari

Eina per la gestió mediambiental
Edició/ 27 de Desembre de 2012

Eina per a la gestió mediambiental de residus municipals

Investigadors del grup Sostenipra de la UAB, amb Inèdit Innovació (spin off de la universitat al Parc de Recerca UAB), dirigits per Xavier Gabarrell, professor de l’Escola d’Enginyeria, han desenvolupat una calculadora que permet valorar l’eficiència ambiental del sistema de tractament de residus de qualsevol municipi mitjançant l’indicador de la petjada de carboni. La nova eina es pot descarregar d’Internet de manera gratuïta.

L’eina “CO2 ZW CARBON FOOTPRINT” calcula l’impacte ambiental mitjançant l’indicador de la petjada de CO2, és a dir, mesurant quina serà l’emissió total de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera tenint present els processos que intervenen en la gestió dels residus d’un municipi.

La calculadora permet monitoritzar les emissions de gasos, seguint la metodologia proposada per l'IPCC (Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic) per la realització dels inventaris nacionals, així com fer previsions de la reducció d’aquestes emissions en cas d’implementar canvis en les operacions de tractament de residus. D’aquesta manera, els municipis compten amb una nova eina molt útil per a la presa de decisions, per avaluar l’eficàcia de la gestió actual i per dissenyar futurs programes de gestió de residus.

Per calcular la petjada, l’eina sol•licita dades específiques de cada municipi: la quantitat total de residus generats en un any (o, en el seu defecte, la població del municipi, per tal de fer un càlcul orientatiu); la composició típica dels residus sòlids (en cas de no tenir aquesta dada, l’eina compta amb valors mitjans per defecte); la fracció de separació de residus que ha estat processada; el percentatge d’impureses trobades en la fracció orgànica (l’eina també compta amb dades per defecte d’aquest percentatge); la quantitat de biogàs capturat als abocadors; el factor d’emissió de gasos d’efecte hivernacle de l’electricitat, segons la mescla de fonts utilitzada; així com dades sobre el destí dels residus tractats i l’eficiència de les plantes de reciclatge.

El projecte, finançat per la Comissió Europea, està especialment orientat a l’àmbit municipal, així com pels països mediterranis però també pot ser emprat a qualsevol escala, regional o nacional, per a qualsevol país del món, si es coneixen les dades necessàries sobre la gestió dels residus.

La calculadora és accessible des de l’enllaç:
http://sostenipra.ecotech.cat/register.php

Font: notícia del (PRUAB) www.uab.es 20/12/2012

Fotografia de Sergis blog CC,2.0 (by-nc-sa)

 

 

 

 

Comparteix