Inici de sessió d'usuari

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya convoca els XI ajuts a la recerca sobre comunicació audiovisual
Edició/ 18 de Octubre de 2016

A continuació es detallen les bases de la XI convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes de recerca sobre comunicació audiovisual:

Els ajuts s'atorguen a projectes de recerca amb l'objectiu de promoure la realització de treballs d'investigació originals en matèria audiovisual elaborats des de qualsevol àrea de coneixement o disciplina, com ara la comunicació, el dret, l'economia, la ciència política o la sociologia, entre d'altres.

Els ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut o subvenció atorgat al mateix projecte.

2. Destinataris

Aquests ajuts van destinats a persones investigadores de qualsevol àmbit i disciplina que, de manera individual o col·lectiva vulguin dur a terme un projecte de recerca sobre comunicació audiovisual.

3. Temàtica

Atès l'àmbit de competències del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, els projectes de recerca han de versar sobre algun dels temes següents:

 • Mecanismes per a la protecció dels menors d'edat als mitjans no lineals.
 • La regulació i l'anàlisi dels continguts audiovisuals a internet.
 • Situació i perspectives de la indústria de la producció audiovisual a Catalunya.
 • Consum de vídeo a les xarxes socials: ús i responsabilitat.
 • Implementació de mecanismes d'accessibilitat als mitjans per a col·lectius amb discapacitats sensorials.
 • Polítiques de l'espectre radioelèctric: propostes de regulació i tendències d'ús per a TDT i per a comunicacions
 • mòbils.
 • Noves formes de publicitat a la televisió i als mitjans digitals.
 • Seguiment del nivell d'ús i qualitat de la llengua als mitjans audiovisuals.
 • Estat i perspectives professionals del guió i de la creació a la indústria audiovisual
 • Estudi de la producció musical en llengua catalana i la seva difusió als mitjans audiovisuals.
 • Es valoraran especialment aquells projectes que aportin conclusions i resultats que tinguin una aplicabilitat pràctica en el sector de la indústria i el sistema audiovisual català.

De forma excepcional, el Consell pot considerar atorgar un ajut que no tingui com a objectiu la recerca en els temes anteriors, sempre que la qualitat de la proposta i l'oportunitat ho justifiquin, i estigui relacionat amb els àmbits de competència del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

4. Sol·licituds

Els impresos de sol·licitud per participar en la convocatòria d'ajuts són els que s'adjunten com a annex 1 a aquestes bases i es poden recollir a la seu del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (carrer dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona). També es pot obtenir el model d'instància al web www.cac.cat.

Les sol·licituds es poden presentar al registre de la seu del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, o bé a qualsevol dels llocs que preveu l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les sol·licituds, degudament emplenades, han d'anar acompanyades de la documentació que s'especifica a la base número 5.

5. Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

La sol·licitud de l'ajut ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

a-Proposta de recerca, d'un mínim de cinc pàgines i un màxim de deu, on constin:

Títol del projecte de recerca.

Adscripció temàtica a la línia de recerca preferent, si s'escau.

Nom i dades de la persona investigadora o, si s'escau, del grup de recerca amb la persona responsable clarament identificable.

Justificació i plantejament del projecte, així com els objectius, la metodologia i el cronograma.

Pressupost total desglossat, tenint en compte que el màxim de la dotació per projecte no superarà els 5.000 euros bruts.

b-Currículum de la persona investigadora i dels integrants del grup de recerca, si s'escau.

c-Còpia digital, preferiblement en CD, del document que s'adjunta a l'imprès, que descriu el projecte de recerca tal i com es detalla en aquest epígraf.

d-Declaració responsable signada per la persona o les persones autores del treball que s'adjunta com a annex 1.

6. Termini per presentar la sol·licitud

El termini per presentar la sol·licitud de l'ajut finalitza el 19 de febrer de 2017.

Per a més informació fer click aquí

AdjuntMida
acord_69_2016_cat.pdf130.75 KB
Comparteix