El projecte Releach desenvolupa noves tecnologies per millorar la gestió de residus als abocadors i disminuir costos
Edició/ 7 de Novembre de 2016

El Parc ambiental de Bufalvent, a Manresa, ha acollit avui la presentació del projecte Life+ Releach, cofinançat per la Unió Europea amb l’objectiu d’innovar en el tractament i la gestió de residus i alhora promoure la consciència social vers l’impacte de la seva generació. A Catalunya el projecte és liderat pel centre tecnològic Eurecat-CTM, juntament amb la participació del Consorci del Bages per a la gestió de residus, l’Agència de Residus de Catalunya i les empreses TYPSA i Protecmed. El Consorci, a les seves instal·lacions del Parc ambiental de Bufalvent,  acull una planta pilot en què s’està provant la tecnologia que es desenvolupa per tractar lixiviats a partir de membranes que ja han finalitzat la seva vida útil a les plantes dessalinitzadores. En l’acte d’avui, amb presència dels diferents socis del projecte i una nodrida representació d’alcaldes i regidors de diferents municipis, s’ha explicat el projecte i els participants han pogut visitar també la planta pilot.

És liderat pel centre tecnològic Eurecat-CTM, amb la participació del Consorci del Bages per a la gestió de residus, l’Agència de Residus de Catalunya i les empreses TYPSA i Protecmed.

Què són els lixiviats?

Catalunya recull als abocadors uns 200 quilos de residus per habitant/any, que corresponen aproximadament al 40% de residus municipals generats. Un dels principals problemes ambientals associats a la disposició de residus en dipòsits controlats és la gestió dels lixiviats que es generen. Els lixiviats són aigües molt contaminades producte de l’excés d’aigua de pluja que drena a través de les capes de residus d’un abocador afavorint la descomposició de la matèria orgànica mitjançant processos físics, químics i microbiològics.

En funció del temps d’emmagatzematge dels residus, els lixiviats contenen més o menys càrrega de matèria orgànica, amoníac, metalls pesants, compostos orgànics clorats, sals inorgàniques i altres contaminants, sempre en funció de les característiques dels residus emmagatzemats.

Com a conseqüència de la seva alta càrrega contaminant, els lixiviats es recullen i no es poden alliberar al medi natural sense un tractament previ.

L’acte s’ha fet aquest matí, amb presència dels socis i representants polítics de diferents municipis, i s’ha pogut visitar la planta pilot instal·lada al Parc ambiental de Bufalvent.

Com es tracten els lixiviats?

Actualment trobem diferents alternatives de tractament depenent de la naturalesa dels residus dipositats i del grau d’envelliment del lixiviat. Però totes requereixen un elevat consum energètic i de reactius químics, provocant un impacte ambiental i econòmic important.

El projecte Life+ Releach té com a objectiu principal innovar en un nou esquema de tractament, òptim per a lixiviats d’elevada edat, i alhora reduir el cost ambiental i econòmic associat al seu tractament.

El projecte Releach

L’any 2014 es va iniciar el projecte Life+ Releach, cofinançat per la Unió Europea en el marc del Programa Life+ Releach. En el decurs del projecte, que té una durada de 4 anys, s’han dissenyat i construït una planta pilot que s’instal·larà al Parc ambiental de Bufalvent i a Orís, per desenvolupar noves tecnologies de tractament de residus que redueixin l’impacte ambiental i els costos associats al tractament i que pugui ser exportada a d’altres abocadors. El projecte també pretén fomentar la consciència social sobre l’impacte sobre el medi ambient de la generació i gestió de residus.

Un dels punts més innovadors del projecte és la recuperació de membranes d’osmosi inversa de plantes dessaladores al final de la seva vida útil, per reutilitzar-les en el procés de tractament d’aquests lixiviats. Mitjançant un procés de regeneració, aquestes membranes s’utilitzaran per al tractament del lixiviat, reutilitzant un residu que d’una altra manera s’hauria de gestionar en abocadors. Com a resultat, transformem un residu en recurs reutilitzable i alhora reduïm tant el volum de residus enviats a un abocador com el cost associat al seu tractament.

Font: web Eurecat

Comparteix