Inici de sessió d'usuari

Informació del reial decret 180/2015 de residus
Control & Caución/ 27 de Juny de 2016

 


Informació de
 l'actual decret 180/2015, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'estat. I dels següents punts a tenir en compte:

1. Codi de Productor
Totes les empreses, indistintament de la seva mida o activitat, han de tenir assignat un codi de productor amb una referència com aquesta: PXXXXX.X. (Es pot tramitar via SDR a través de l'Agència de Residus de Catalunya).

2. Contracte de Tractament
Obligatori per a qualsevol tipus de residu, per part del productor / Operador i el gestor / Destinatari.

3. Caracterització Bàsica
Aquest document s'ha de tramitar per a qualsevol residu transportat a un abocador de residus perillosos classe lll o bé no perillosos classe ll.

4. Notificació Prèvia
Document per tramitar els residus destinats a abocadors especials, instal·lacions d'incineració i destinats a valorització.
La seva tramitació es realitza via SDR i ha d'estar signat pel Productor i el gestor, amb una antelació mínima de 10 dies.

5. Document d'Identificació
Aquest document s'utilitzés per a cada servei de recollida d'aquells que fins ara, no necessitaven Full de seguiment .. Serà lliurat al productor de residus de la mateixa manera que es lliura el Full de seguiment.

https://gallery.mailchimp.com/f8191fff8a55d0cf1eb5724ac/images/49d2675b-eafe-49a5-bd78-d35a4946ce87.png

REAL DECRET

En relació al decret 69/2009 i a l'aplicació a Catalunya del Reial Decret 180/2015, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'estat.


 

https://gallery.mailchimp.com/f8191fff8a55d0cf1eb5724ac/images/834d477b-c238-40a6-8646-8c3daef0d8d6.jpg

Gestor: E-920-06

Transport: T-1778
NIMA: 0800467755
T 62: Gestió per al Centre de Recollida i Transferència
.

Els Productors de cartutxos de tòner i tinta podran sol·licitar-nos;

- Justificant CER 080.318 Com Gestor Autoritzat.

- Certificat de prevenció de riscos laborals en la Recollida de Residus, (en Compliment de l'article 23 de la LPRL). Llei de Coordinació d'ACTIVITATS EMPRESARIALS (Article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de Novembre).

-. Conveni de privacitat Ús Llei Orgànica de Protecció de Dades (15/1999) i el Reglament de Desenvolupament (RD 1720/2007)

Poden sol·licitar-la Recollida A través del tel. 935 92 27 18

Correu e-mail: recogida@inforconsum.com

 

TAGS
Comparteix