Reactivació industrial 2014, préstecs participatius de cultura
Edició/ 17 de Juny de 2014

Des del Servei Municipal d'Ocupació, Empresa i Promoció Econòmica de Cerdanyola del Vallès us informem de la comercialització de dos productes: REACTIVACIÓ INDUSTRIAL 2014 i PRÉSTECS PARTICIPATIUS DE CULTURA:

REACTIVACIÓ INDUSTRIAL

Préstecs ICF amb un ajut en forma de garantia del Departament d’Empresa i Ocupació, gestionat per la Direcció General d’Indústria.

Condicions financeres:

Beneficiaris:

Empreses amb seu social o operativa a Catalunya que compleixin un mínim de 3 dels 6 criteris següents:

·         Recursos Propis >40%

·         Nº treballadors <250 amb facturació < 40M€

·         Facturació exterior >25% en un mínim de dos dels tres exercicis anteriors

·         Disposició d’un avantatge competitiu, basat en una patent o projecte R+D desenvolupat recentment en col·laboració amb un centre tecnològic a Catalunya

·         Presentació de contractes i comandes signades (en cas de circulant)

·         Aquelles que impulsin un projecte d’inversió i d’ocupabilitat en una comarca de Catalunya amb una taxa d’atur industrial superior a la mitjana de Catalunya o on s’hagi patit una deslocalització industrial amb afectació superior a 100 treballadors en el darrer exercici.

Finalitat:  Projectes d’inversió o plans de millora de la competitivitat. (Actius fixes i fins a un màxim del 30% de circulant complementari)

a) Inversions en establiments industrials (creació de nous o ampliació dels existents i que comportin la creació de nous llocs de treball).

b) plans de millora de la competitivitat (el desenvolupament de nous productes o sistemes de producció avançats, que contribueixin a la reactivació industrial)

Import: Mínim de 500.000 d'euros i màxim de 2.000.000 d'euros.

Termini:  Fins a 7 anys amb 2 de carència, inclosos en aquest termini.

Interès: Euríbor 12 mesos + marge del 5,75%.

Comissió:   0,5% sobre l’import formalitzat.

Garantia: Sens perjudici de les garanties que aporti l'empresa a favor de l'ICF, el Departament d'Empresa i Ocupació, subjecte a resolució favorable de concessió de l'ajut, aportarà una garantia complementària del 80% del risc viu de les operacions.

Tramitació (data límit: 31/12/2014):

Proposar l’operació a través del web ICF:  www.icf.cat

Amb aquest producte, l’ICF aporta els fons i analitza la viabilitat financera dels préstecs, mentre que el Departament d’Empresa i Ocupació analitza l'elegibilitat dels projectes per a la assumpció de part del risc.

PRÉSTECS PARTICIPATIUS DE CULTURA

Préstecs participatius, aportats per l’ICEC a través de l’ICF, amb l’objectiu de facilitar l’accés al crèdit a les empreses culturals digitals.

Condicions financeres:

Beneficiaris:  Empreses culturals digitals (desenvolupament d’aplicacions, jocs i/o plataformes de consum o distribució de bens i productes en línia) , amb un màxim de 4 anys de vida i amb seu social o operativa a Catalunya

Import: mínim 40.000€ i màxim 200.000€

Termini: Entre 3 i 5 anys amb un màxim de 2 de carència inclosos

Disposicions:  A petició expressa del prestatari

Amortització:  mensual per terminis vençuts el dia 30 de cada mes

Interès:  un fix o mínim del 2,5% i un tipus total resultant de la següent ràtio: Benefici abans d’impostos (BAI) / Mitjana Aritmètica de Fons Propis de l’exercici.

Comissió d’obertura:  1% sobre l’import formalitzat

Tramitació:

El sol·licitant haurà d’adreçar-se a l’ICEC amb el seu projecte per tal que aquest organisme pugui duu a terme l’estudi d’elegibilitat i viabilitat del projecte.

Un cop el beneficiari obtingui l’informe preceptiu de l’ICEC, l’ICF ratificarà l’aprovació de l’operació i, en cas d’aprovar-se, formalitzarà el préstec amb el beneficiari final.

Comparteix