Inici de sessió d'usuari

S'aproven les bases reguladores del programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte
Edició/ 6 de Octubre de 2016

RESOLUCIÓ EMC/2089/2016, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.

Ajuts per a projectes d'inversió ubicats a Catalunya i que es considerin d'alt impacte. Seran projectes d'alt impacte, el projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses no establertes, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació d'ocupació a Catalunya, així com amb projectes de R+D.

A qui va dirigit: a empreses que portin a terme projectes com els que es descriuen a l'apartat "Altres informacions".

Termini de sol·licitud: fins al 20 d'octubre de 2016

Requisits:

Els projectes elegibles hauran de complir algun dels requisits següents:

Pels projectes de creació d’ocupació, en funció de la tipologia del projecte la creació mínima de:

50 nous llocs de treball en projectes de Centres de Serveis.

15 nous llocs de treball en projectes de Centres de Decisió d’àmbit supraregional.

15 nous llocs de treball en projectes Industrials.

15 nous llocs de treball en projectes de Centres Logístics.

Pels projectes d’inversió empresarial en actius fixos, 3 milions d’euros de despesa mínima acceptada, en actius fixes materials i immaterials.

Pels projectes que creïn ocupació i que realitzin inversions en actius fixos, els requisits definits en els apartats a) i b) anteriors.

Pels projectes de creació o ampliació de centres de R+D+i:

Creació d’un mínim de 8 llocs de treball vinculats a l’activitat de R+D+i o,

Creació d’un mínim de 5 llocs de treball vinculats a l’activitat d’R+D+i i una inversió en equipament científic o de laboratori de com a mínim 500.000 euros

Pels projectes estratègics per l’economia catalana, una inversió mínima de 5 milions d’euros de despesa acceptada en actius fixes productius i la creació d’un mínim de 50 llocs de treball. Aquests projectes s’han de localitzar en algun dels municipis del mapa d’ajuts d’estat de finalitat regional (veure mapa al final del document).

Documentació:

Amb les sol·licituds s'ha d'adjuntar la documentació següent:

Memòria del servei sol·licitat en format PDF.

La informació inclosa en aquesta memòria serà la que s'utilitzarà valorar la sol·licitud presentada.

Document acreditatiu de poders per actuar com a representant legal de l'entitat sol·licitant, en cas que aquest no estigui inscrit al Registre Mercantil. 

En el cas que aquest document ja hagi estat presentat en convocatòries anteriors d'ACCIÓ no caldrà presentar-lo novament, sempre que el sol·licitant aporti una declaració responsable en la qual s'especifiqui el document en concret, la data en què es va presentar a ACCIÓ i s'hi faci constar que continua essent vigent. En el cas que s'hagin produït modificacions en la documentació presentada, hagi prescrit el seu període de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s'ha de presentar necessàriament la nova documentació.

En el cas de projectes estratègics per a l'economia catalana, definits a la base 5 de l'annex 1 de les bases reguladores, que suposin la diversificació de l'activitat de l'empresa, també cal adjuntar:

Balanç de l'empresa del darrer exercici fiscal on hi consti el valor comptable dels actius de l'empresa.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts a les bases reguladores i en aquesta convocatòria, es requerirà la persona sol·licitant perquè en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Aquest requeriment es farà, previ consentiment de la persona sol·licitant, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça que el sol·licitant hagi donat, a aquests efectes, dins de l'imprès de sol·licitud de l'ajut i la seva notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, en el moment en què es produeixi l'accés del sol·licitant al seu contingut. Quant havent-hi constància de la posada en disposició de la notificació a l'adreça electrònica, transcorrin deu dies naturals sense que s'accedeixi al seu contingut, s'entendrà que s'ha rebutjat la notificació, llevat que d'ofici o a instància del destinatari es comprovi la  impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

Sol·licitar l'ajut

Font: web Gencat

Comparteix