Inici de sessió d'usuari

Subvencions a la contractació de persones de +45 anys en atur, 2016
Edició/ 3 de Febrer de 2016

Convocatòria 2015 i 2016

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) obre una nova convocatòria per concedir subvencions amb l’objectiu d’incentivar la contractació i la creació d’ocupació de les persones majors de 45 anys que,es troben en situació d'atur, i per tant apartades del mercat laboral i amb dificultats per  reincorporar-s'hi. 

Documentació i impresos

El model normalitzat a disposició de les persones interessades a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya https://seu.gencat.cat

Impresos adjunts a la sol·licitud

G146NFIN-001-00 Document de sol·licitud 'Programa Foment de la incorporació' 

F06027/F0651 Sol·licitud de transferència bancària 

G146NIA-196 Declaració genèrica en relació amb les mesures de prevenció i detecció dels casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud 

- Contracte de treball signat per les parts, d’acord amb els requisits previstos a les bases 6 i 22.2 de l'Ordre EMO/311/2015, degudament comunicat mitjançat Contrat@. 

Les persones treballadores poden acreditar la condició de 6 mesos continuats en situació d’atur, i la inscripció com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en la data immediatament anterior a la de signatura del contracte amb un certificat emès per la seva Oficina de Treball.

- Informe de dades per a la cotització a la Seguretat Social (IDC), degudament signat.

- Documentació acreditativa de la representació amb què actua, si no s’ha inscrit en un registre públic o bé en el Registre electrònic general de representació. 

Les persones físiques i jurídiques que tinguin negociada amb l'Administració una pròrroga, ajornament, moratòria o bé qualsevol altra condició especial en relació amb els deutes tributaris i/o de la Seguretat Social, cal que aportin la documentació acreditativa d'aquesta prerrogativa especial.

Beneficiaris de la subvenció

Les persones físiques i jurídiques amb capacitat per contractar laboralment, amb centre de treball a Catalunya; no es consideren entitats beneficiàries les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, les empreses d’inserció i les empreses de treball temporal.

Persones destinatàries 

Les persones treballadores majors de 45 anys, que es trobin en situació d'atur (període de 6 mesos seguits), inscrites com a demandants d’ocupació no ocupadesal Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Pressupost

2015: 1.000.000 euros

2016: 1.000.000 euros

Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social - CS 

Data límit de presentació de sol·licituds

Des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC i fins al 30 de novembre de 2015.

El termini de presentació de sol·licituds per la convocatòria de 2016 serà des de l’1 de gener de 2016 i fins al 30 de novembre de 2016.

Inici dels projectes/accions

Les persones i entitats interessades poden adreçar-se a les oficines de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per obtenir assessorament respecte de les condicions del contracte a formalitzar, i especialment sobre la cerca de persones candidates majors de 45 anys. 

Termini d'execució dels projectes

Els ajuts a la contractació subvencionables previstos es corresponen als contractes subscrits:

-  Per a la convocatòria de 2015, des de l’endemà de la publicació de l'Ordre EMO 311/2015 fins al 30 de novembre de 2015. 

- Per a la convocatòria de 2016, des de l’1 de desembre de 2015 fins al 30 de novembre de 2016. 

Normativa

Ordre EMO/311/2015, de 2 d'octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Foment de la incorporació de persones en situació d’atur majors de 45 anys al mercat de treball, s’obre la convocatòria per a l’any 2015 i s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2016.

Web Servei d'Ocupació de Catalunya

Comparteix