Subvencions per a l'impuls de les xarxes de «business angels» relacionades amb el seu funcionament
Coopera/ 2 de Juliol de 2013

Subvencions per a l'impuls de les xarxes de «business angels» relacionades amb el seu funcionament

     Objecte / objecte: Finançar les actuacions relacionades amb el funcionament de les xarxes de «business angels» com les activitats de prestació dels serveis d'informació, difusió, intermediació, anàlisi de projectes i aquells altres que resultin precisos per afavorir l'aportació de recursos financers a projectes empresarials innovadors.
     Beneficiaris / beneficiaris:
         Les entitats amb participació majoritària de capital públic autonòmic, l'objecte social sigui la realització de les activitats específiques d'una xarxa de «business angels».
         Les entitats privades amb finalitat de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, l'objecte social sigui la realització de les activitats específiques d'una xarxa de «business angels».
         Les entitats sense ànim de lucre, privades, o públiques de caràcter autonòmic, i amb personalitat jurídica pròpia, l'objecte social sigui la realització de les activitats específiques d'una xarxa de «business angels».
     Sol · licituds / Termini: 29 d juliol de 2013.
     + Info: Resolució de 6 de juny de 2013, de la Secretaria General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual s'efectua la convocatòria corresponent a 2013 de les subvencions establertes per a l'impuls de les xarxes de «business angels» relacionades amb el seu funcionament. (BOE Núm 154 de 28 de juny de 2013)

BOE: http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/28/pdfs/BOE-A-2013-7053.pdf

Comparteix