Subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic afectats per les conseqüències de la COVID-19
Edició/ 17 de Abril de 2020

S’han publicat amb data 15/04/2020, al DOGC l’ORDRE EMC/39/2020, de 13 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 i la RESOLUCIÓ EMC/843/2020, de 13 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

 

OBJECTE I FINALITAT

L'objecte d'aquestes bases és regular les condicions per a la concessió de subvencions a persones treballadores autònomes i microempreses afectades econòmicament per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19 en l'àmbit del turisme a Catalunya, per fer efectiva la continuïtat de la seva activitat.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser persones beneficiàries d'aquesta subvenció els professionals autònoms i les microempreses turístiques que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI i VII del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.

 

TIPUS I QUANTIA D’AJUTS

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 3.500.000,00 euros i la subvenció consistirà en una aportació única de 2.500,00 euros per persona beneficiària.

 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i restarà obert fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes.

 

ENLLAÇOS

Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/3669/1603583.pdf

Font:

https://www.acm.cat/juridic/subvencions/subvencions-professionals-i-microempreses-del-sector-turistic-afectats-les

Comparteix