Subvencions per a l'impuls de les xarxes de «business angels» relacionades amb la seva creació
Coopera/ 2 de July de 2013

Subvencions per a l'impuls de les xarxes de «business angels» relacionades amb la seva creació

         Objecte / objecte: Les actuacions susceptibles de finançament en el marc d'aquesta convocatòria seran aquelles dirigides a la creació i posada en marxa de noves xarxes de «business angels» entenent com a tal les activitats relacionades amb la contractació de personal especialitzat, creació de l'estructura organitzativa i captació d'inversors, entre d'altres.
         Beneficiaris / beneficiaris:
             Les entitats amb participació majoritària de capital públic autonòmic, l'objecte social sigui la realització de les activitats específiques d'una xarxa de «business angels».
             Les entitats privades amb finalitat de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, l'objecte social sigui la realització de les activitats específiques d'una xarxa de «business angels»
             Les entitats sense ànim de lucre, privades, o públiques de caràcter autonòmic, i amb personalitat jurídica pròpia, l'objecte social sigui la realització de les activitats específiques d'una xarxa de «business angels
         Sol · licituds / Termini: 29 de desembre de 2013.
         + Info: Resolució de 6 de juny de 2013, de la Secretaria General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual s'efectua la convocatòria corresponent a 2013 de les subvencions establertes per a l'impuls de les xarxes de «business angels» relacionades amb la seva creació. (BOE Núm 154 de 28 de juny de 2013)

BOE: http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/28/pdfs/BOE-A-2013-7052.pdf

Comparteix