Ajuts per a micro i petites empreses industrials per mantenir l'ocupació
Edició/ 30 de June de 2020

Beneficiaris:

Micro i petites empreses industrials.

 

Les que formen part de l’àmbit competencial del Departament, manufactureres i de serveis a la producció i que queden classificades pels codis CCAE 10 a 33, i les de serveis a la producció de les CCAE 35 a 39.

Què cal complir per demanar-ho?

Tenir menys de 49 treballadors i acreditar una reducció de la xifra de vendes del 33% o superior, en el període de l’1 de març al 30 d’abril del 2020, en relació al mateix període de l’any 2019, i comprometre al manteniment dels llocs de treball amb contracte indefinit entre 1 de març i 31 de desembre de 2020.

Quantia dels ajuts:

La subvenció consistirà en una aportació única de 1.500,00 euros per cada treballador/ora que l’empresa beneficiària mantingui amb contracte indefinit (amb un límit màxim d’ajut per a cada tram de nombre de treballadors).

Ajut en concurrència competitiva.

Despeses subvencionables:

- És subvencionable el nombre de treballadors/ores amb contracte indefinit mantingut per l’empresa beneficiària entre l’1 de març de 2020 i, almenys, fins al 31 de desembre de 2020.
- Es considerarà que s’ha acomplert l’objecte de la subvenció si s’ha mantingut,almenys, el 80% dels llocs de treball amb contracte indefinit que l’empresa tenia contractats a 1 de març de 2020. L’incompliment d’aquest punt comporta la revocació total de l’ajut atorgat.

Si es compleix l’objecte de la subvenció però no s’ha mantingut el 100% delstreballadors/ores amb contracte indefinit, l’ajut es reduirà proporcionalment.

Data de finalització: 01/07/2020.

Més informació:

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20158_DGI_Linia_COVID_micro_petites_empreses

Comparteix