Subvencions per a l'elaboració i implantació de plans d'igualtat
Coopera/ 2 de Julio de 2013

Programes de l'Administració General de l'Estat / Administració General de l'Estat

     Subvencions per a l'elaboració i implantació de plans d'igualtat

         Objecte / objecte: elaboració i implantació de plans d'igualtat
         Beneficiaris / beneficiaris: petites i mitjanes empreses i entitats d'entre 30 i 250 persones treballadores que per primera vegada elaborin i implantin plans d'igualtat per al foment de la igualtat efectiva de dones i homes.
         Sol·licituds / Termini: 16 d juliol de 2013.
         + Info: Ordre SSI/1196/2013, de 25 de juny, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les subvencions públiques destinades a la petita i mitjana empresa i altres entitats per a l'elaboració i implantació de plans d'igualtat i es convoquen els corresponents a 2013. (BOE Núm 154 de 28 de juny de 2013)

BOE: http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/28/pdfs/BOE-A-2013-7059.pdf

Comparteix