S'obre la convocatòria per a l’any 2015 de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial
Edició/ 1 de Septiembre de 2015

Des del Servei Municipal d'Ocupació, Empresa i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, us informem que s'ha obert la convocatòria per a l’any 2015 de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial.

L’atorgament dels ajuts regulats en aquesta Ordre s’estableix en el marc del Conveni de col·laboració, abans esmentat, entre el Departament d’Empresa i Ocupació i l’ICF.

ORDRE EMO/217/2015, de 8 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015 de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial.

Empreses beneficiàries

Poden ser beneficiàries les empreses amb seu social o seu operativa a Catalunya que, de forma preferent, compleixin tres dels sis criteris següents: a) Les empreses que comptin amb una estructura de recursos propis no inferior al 40% en el seu darrer balanç tancat, o en el moment de la formalització de l’operació, i sense comptar el préstec objecte de la línia de reactivació industrial. b) Les empreses amb un centre de producció de menys de 250 treballadors i que en el darrer exercici hagin facturat fins a 40 milions d’euros. c) Aquelles empreses que acreditin un percentatge de vendes a l’estranger superior al 25% durant els tres ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 3/10 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6917 - 21.7.2015 CVE-DOGC-A-15198042-2015 darrers exercicis de manera continuada, o com a mínim en dos de tres exercicis. d) Aquelles empreses que hagin desenvolupat o estiguin desenvolupant un projecte de R+D, preferentment en col·laboració amb un centre tecnològic a Catalunya, o bé que disposin d’un avantatge competitiu basat en una patent pròpia. e) Aquelles empreses que disposin de contractes i comandes signades per al finançament del circulant. f) Aquelles empreses que impulsin un projecte d’inversió o de creació d’ocupació en una comarca de Catalunya amb una taxa d’atur industrial superior a la mitjana de Catalunya o on recentment s’hagin patit deslocalitzacions industrials amb afectació superior a 100 treballadors. 2.2 Amb caràcter general, els beneficiaris han de complir els requisits següents: a) En el cas d’empreses amb 50 o més treballadors han de complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l’empresa prevista a l’article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i pel Decret 322/2011, de 19 d’abril. b) Estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant de l’Estat i la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions davant la Seguretat Social. c) No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent, després d’una decisió de la Comissió declarant un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú. d) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. e) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. f) No haver estat sancionades durant l’any anterior a aquesta convocatòria, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost. g) Les empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones han d’indicar els mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d’acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. h) Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; el Reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. i) Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i amb aquesta finalitat adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors/ores, s’haurà d’elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un pla d’igualtat, d’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre homes i dones (BOE núm. 71, de 23.3.2007). j) No haver superat la quantitat màxima d’ajuts de minimis que pot rebre una empresa en el període de 3 exercicis fiscals. 2.3 El compliment dels requisits de la base 2.2 i dels criteris de la base 2.1 s'ha d'acreditar mitjançant la signatura de la declaració responsable que inclou l'imprès de sol·licitud de l'ajut. El fet de presentar aquesta declaració responsable faculta l'òrgan competent de l'Administració per fer, en qualsevol moment, telemàticament o per altres mitjans, les comprovacions per mostreig o exhaustives necessàries per verificar la conformitat de les dades d'aquestes declaracions

Característiques dels ajuts

El Departament d’Empresa i Ocupació respon del 80% del principal pendent de cada préstec formalitzat a través de l’ICF amb càrrec al fons de provisions que s’afectarà a aquest efecte. Prèviament a la formalització del préstec per part de l’ICF, la Direcció General d’Indústria haurà d’emetre una resolució respecte de ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 4/10 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6917 - 21.7.2015 CVE-DOGC-A-15198042-2015 l’elegibilitat industrial del projecte. Les condicions dels préstecs són: a) Tipus d'interès: el tipus d’interès serà variable de l’euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins a 3,95%. b) Import: l’import del préstec serà fins a un màxim del 100% de l’import de l’actuació subvencionable, amb un mínim de 500.000,00 euros i un màxim de 2.000.000,00 d’euros. c) Termini: el termini màxim del préstec en el cas de finançament d’inversions o de plans de millora de la competitivitat serà de fins a set anys, amb la possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital de fins a dos anys, inclòs en aquest termini. d) Desemborsament: en una sola vegada o en desemborsaments parcials, durant un termini de fins a 24 mesos, contra presentació de factures o documents que justifiquin la inversió. e) Garanties: les considerades suficients a criteri de l’Institut Català de Finances. Addicionalment, com a complement de les garanties que aporti el titular, totes les operacions comptaran amb l’assumpció de risc del Departament d’Empresa i Ocupació, que serà del 80% del risc viu de les operacions. Les garanties que aportarà el beneficiari seran compartides entre l’ICF i el Departament. f) Amortització: el préstec s’amortitzarà per trimestres vençuts. g) Comissió d’obertura màxima: 0,50% del nominal del préstec. h) Interès de demora: tipus d’interès vigent + 6%. L’aval del 80% del préstec comporta la concessió d'un ajut que es calcularà segons el que disposa el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis. -4 Tipologia dels projectes objecte de finançament 4.1 Els projectes d’inversió per a la implantació i la creació de nous establiments industrials, o l’ampliació dels existents, i que comportin la creació de nous llocs de treball. 4.2 Els plans de millora de la competitivitat, ja sigui mitjançant el desenvolupament de nous productes o la incorporació de sistemes de producció avançats, que contribueixin a la reactivació industrial i generin ocupació neta.

Per a més informació adjuntem en pdf l'ORDRE EMO/217/2015

TAGS ajuts
Comparteix