Inicio de sesión

Obert procés de selecció per cobrir 1 plaça d'auxiliar administratiu/va
Edició/ 12 de Abril de 2016

El Servei Municipal de Treball i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, obre el procès de selecció per cobrir 1 plaça d'auxiliar administratiu en el marc d'ampliació de l'anualitat 2015 de la 2ª convocatòria del pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2012-2015. “Projecte Actuacions de millora de serveis i espais de la població de Cerdanyola del Vallès”. “Subprojecte Auxiliar administratiu/va de gestió de la documentació i justificació de projecte”.

Detallarem a continuació les condicions i les característiques bàsiques del lloc de treball:

1. Condicions dels llocs de treball:

 

 • Contractes per obra i servei amb una durada de sis mesos
 • Sous bruts mensuals 1.324 €
 • Jornada laboral de 40 hores setmanals de dilluns a divendres
2. Perfils dels candidats/es:
 • Persones en situació d'atur
 • Es valorarà la formació específica en el lloc de treball mitjançant accions formatives que així ho acreditin
 • Els candidats hauran de disposar d’experiència laboral en l’ofici objecte de la selecció
 • Els candidats/es hauran de portar el currículum vitae i acreditar la seva experiència professional al lloc de treball objecte de la selecció
3. Procés de selecció i barem de puntuació dels candidats:

La selecció s’efectuarà pel sistema de concurs de mèrits, prova de coneixements i entrevista personal que valorarà l’adequació del candidat al lloc de treball i la seva situació tant psicosocial com econòmica. 
 
3.1.  Prova de coneixements de l’ofici . Baremat segons les puntuacions obtingudes a la  prova. 
 
La prova de coneixements de l’ofici  disposa de 10 preguntes valorades amb un punt cadascuna.  
Fins a un màxim de 3 punts.
-  Puntuacions obtingudes a la prova d’entre  0 i 4   ( Es barema amb 0 punts )
 - Puntuacions obtingudes a la prova d’entre  5 i 6   ( Es barema amb 1 punt )
 - Puntuacions obtingudes a la prova d’entre  7 i 8   ( Es barema amb 2 punts )
 - Puntuacions obtingudes a la prova d’entre  9 i 10 ( Es barema amb 3 punts )
 
3.2.Adequació curricular i valoració dels mèrits al•legats i acreditats documentalment d’acord amb les puntuacions que es detallen a continuació: *
Fins un màxim de 2 punts.
a) Experiència professional demostrable en el desenvolupament de tasques similars ( 0.5 punts per any treballat fins a un màxim d’1 punt ). 
b) Cursos de formació relacionats amb l’àmbit de treball o similars ( 0.25 punts per cada curs superior a  20 hores fins a un màxim d'1 punt ).
  
* Tant l’experiència com la formació haurà de ser acreditada mitjançant documentació original. La informació que no pugui ser acreditada no es valorarà amb la puntuació corresponent.
 
3.3.Entrevista personal de selecció. 
Fins a un màxim de 3 punts.   
L’entrevista de selecció valorarà les competències, trajectòria professional i adequació del candidat/a a les funcions del lloc de treball. 
1er bloc:  (Fins un màxim d’1 punt)    
Valoració mitjançant l’entrevista de la informació  que es detalla a continuació:     
 • Situació mèdica que permet el desenvolupament de les tasques (El candidat afirma estar en condicions físiques i de salut per poder realitzar les tasques, no està prenent cap medicació que li impedeixi treballar en alçada, o treballar amb maquinària de construcció o pateix altres malalties o trastorns que dificulten el correcte desenvolupament de la feina ) (0.25 punts)
 • Situació psicosocial del candidat/a (0.50 punts)
 • Temps a l’atur. ( Si el candidat/a porta més d’un any a l’atur ) (0.25 punts) 
2on bloc: (Fins un màxim de 2 punts)
 
Valoració mitjançant l’entrevista de la informació que es detalla a continuació:     
 
Competències clau pel perfil d’oficial de la construcció:  
 • Capacitat de responsabilitat en el treball
 • Capacitat de treball en equip i cooperació
 • Capacitat de relació interpersonal 
 • Capacitat d’adaptació als diferents entorns de treball
 • Capacitat per poder treballar en alçada  
 • Orientació a la consecució d’objectius
Fonts d’informació: La informació sobre el perfil competencial de l’oficial de guixaire pot consultar-se en els següents webs;
OIT Cinterfor http://www.oitcinterfor.org/banco-competencias-laborales/inicio
Educastur http://www.educastur.princast.es/fp/hola/pil_col/perfiles
Educaweb http://www.educaweb.cat/continguts/laborals/noves-professions/les-competencies-professionals/
Barcelona activa http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/P/fitxa4690/albail.do
 
3.4.Situació socioeconòmica. Valorada mitjançant el barem especificat al document de recollida de la informació.  Fins a un màxim de 2 punts.
 
4. Documentació requerida:
-  Curriculum vitae, el DNI i el document DARDO.
-  Documentació acreditativa dels mèrits al•legats i títols acadèmics. (Tota la documentació s’ha de 
   presentar mitjançant original i fotocòpia).
-  En cas que el tribunal de selecció ho valori com a necessari es sol•licitarà la documentació acreditativa  de la situació socioeconòmica de les persones entrevistades.

5. Calendarització del procés de selecció:
 • Dia 19 d’abril a les 15h. Data límit d’acceptació de candidatures.
En cas d'estar interessat/da en formar part del procès de selecció d'aquesta oferta, ens hauries de fer arribar el vostre currículum actualitzat a la següent adreça electrònica: canserra@cerdanyola.cat, indicant el codi i nom de l'oferta: E01417 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA.
Comparteix