Qualitat

POLÍTICA DE QUALITAT DEL SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, a través del Servei de Promoció Econòmica es
manifesta compromès amb el desenvolupament, implantació i manteniment del Sistema de
Gestió de la Qualitat, així com amb la millora contínua de la seva eficàcia, proposant una
política de qualitat coherent amb el plantejament municipal en relació al desenvolupament
econòmic i social de la ciutat.
La nostra organització juga un paper proactiu en l'impuls, gestió i coordinació de les
polítiques de desenvolupament local amb els objectius de dinamitzar l'economia i la societat
local mitjançant l'estimulació del creixement econòmic i la creació d'ocupació, enfortint la
competitivitat del territori i la seva cohesió social i , en definitiva, millorant la qualitat de
vida de la ciutadania de les condicions de treball en les empreses ubicades a la ciutat.
És per això que el Servei de Promoció Econòmica té la missió de:
1. Definir i determinar les línies operatives prioritàries i estratègiques en matèria de
formació i ocupació, empresa i emprenedoria, per afavorir les oportunitats d'ocupació
de les persones en situació d'atur, fent especials èmfasi en els col·lectius amb més
vulnerabilitat, a través del foment de la seva ocupabilitat per pal·liar l'exclusió
social, garantir la igualtat d'oportunitats i la cohesió social així com contribuir en la
millora de la competitivitat empresarial.
2. Oferir serveis i executar programes per promoure la creació, captació, localització,
consolidació, creixement i internacionalització de les empreses en el municipi de
Cerdanyola. Alhora promoure la vocació emprenedora per garantir futurs
empresaris/es, la innovació per afavorir la competitivitat i supervivència de les
empreses i oferir suport en els tràmits de les empreses i emprenedors/es
relacionats amb l'administració pública.
L'assoliment d'aquesta missió ens els plantegem amb una visió que ens permeti:
 Continuar sent un centre de referència al territori en l'àmbit de la promoció
econòmica
 Contribuir a la millora de l'ocupabilitat de la ciutadania
 Enfortir els lligams amb les empreses de la ciutat
 Adequar contínuament els nostres serveis per proporcionar la màxima satisfacció als
nostres usuaris/àries i empreses
I fomentant els principis i valors de la nostra organització:
 Compromís
 Lideratge
 Iniciativa
 Treball en equip
 Innovació
 Comunicació
 Transparència
 Flexibilitat
 Orientació al servei públic
 
Aquesta Política de Qualitat ha de servir de marc de referència per a què, des del Servei de
Promoció Econòmica, s'implementin les actuacions adreçades a avançar en l'assoliment i
millora dels aspectes abans esmentats amb els compromís de l'organització municipal, en
els seus diferents nivells i en funció de les competències assignades, quant a:
 Liderar la implantació, seguiment i manteniment del sistema de gestió de la qualitat
de l'organització
 Proporcionar els recursos humans i materials necessaris per mantenir el sistema de
gestió de la qualitat i per assolir els objectius de qualitat
 Complir amb els requisits de l'organització i dels usuaris/àries i empreses
 Millorar contínuament l'eficàcia dels sistema de gestió de la qualitat, seguint la ISO
9001:2015, i aconseguint que cada integrant de l'equip humà sigui un promotor de
millores per l'usuari/ària i d'oportunitats al grup
 Comunicar i compartir a tot el personal de l'organització tant la política com els
objectius de qualitat
 Revisar anualment el contingut d'aquesta política per garantir-ne l'adequació
continuada
 Complir amb la normativa legal i reglamentària vigent
Per assolir tots aquests reptes, aquesta Política de Qualitat i la seva implementació, seran
comunicades a tot el personal de l'organització i romandran en continu procés de revisió per
tal que puguin ser adaptades a les necessitats reals i, a la vegada, poder respondre al
compromís de millora assumit.
 
Alfons Muñoz
Cap de Servei de Promoció Económica
Cerdanyola del Vallès, a 10 de gener de 2022